Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Misty Mornings en de klant.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen) Misty Mornings om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

4. Door het gebruik van de internetsite van Misty Mornings en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

5. Misty Mornings heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Misty Mornings zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. Misty Mornings heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Misty Mornings is verstuurd.

3. De klant en Misty Mornings komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Misty Mornings gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden bewijs.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Misty Mornings kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

1. Bij een bestelling via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL, Paypal, Mistercash, Visa, Mastercard, American Express, Sofort banking of overschrijving op ons bankrekeningnummer. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.

2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Misty Mornings als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.

3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Misty Mornings bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

5. Levering/levertijd

1. Misty Mornings streeft ernaar om binnen 1 tot 2 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren.

2. De maximale levertijd, in uitzonderlijke gevallen, bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is, stellen wij u hier tijdig van op de hoogte en bieden wij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 2 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Echter Misty Mornings is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

4. Misty Mornings is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

5. Misty Mornings is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van Misty Mornings.

6. Verzendkosten bedragen voor een rembours zending € 12,95 7. De Levertermijn voor artikelen met (bedrijfs-)logo die overeen wordt gekomen in de offerte of opdrachtbevestiging is indicatief, de opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan de levertermijn.

6. Ruilen en Retourneren

1. U mag een geleverd artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Misty Mornings terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.

2. Terugzenden is uitsluitend mogelijk in dezelfde verpakking. Het pakket dient door u gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Misty Mornings niet geaccepteerd.

3. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 2 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.

4. Levering van artikelen met (bedrijfs-) logo, initialen of namen kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden, aangezien deze speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd. Leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven en poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

7. Garantie

1. Bestelt u een artikel bij Misty Mornings, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Misty Mornings minimaal een jaar garantie.

2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte sterkte- en kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van uw lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten, de natuur heeft hier zijn handtekening achtergelaten. Misty Mornings wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor dan ook af.

3. Om het geschuurde en oud uitziende effect te krijgen bij sommige producten van Misty Mornings, worden er tijdens het looiproces natuurlijke oliën gebruikt. In enkele gevallen kunnen de oliën weleens doorwerken en bij lichte kleding zichtbare vlekken veroorzaken. U kunt hiervoor Misty Mornings en zijn eventuele landelijke dealers niet aansprakelijk stellen.

8. Voorraad

1. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Misty Mornings zal in dit geval binnen 2 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

9. Privacy

1. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.